slide background

Acmhainní

Agus í ag obair thar ceann an Rialtais, rinne an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ullmhú, foilsiú agus tabhairt chun críche ar an gCreat Náisiúnta Pleanála faoi Éire 2040 – An Tionscadal, an creat uileghabhálach beartais agus pleanála le haghaidh fhorbairt shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha ár dtíre.

Tuilleadh Faisnéise

Gearáin faoin tseirbhís phoiblí a scrúdú

Neamhspleách, neamhchlaon agus saor in aisce

Scrúdaímid gearáin ó dhaoine a mheasann nár thug soláthraí seirbhíse poiblí cothrom na féinne dóibh. Féadfaimid gearáin faoi fhormhór na n-eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí poiblí a scrúdú. Áirítear leo sin ranna rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, tithe altranais, agus comhlachtaí oideachais tríú leibhéal a chistítear go poiblí.

Tuilleadh Faisnéise

Comhlacht neamhspleách a bunaíodh i mí na Nollag 2001 leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Tá seisear comhaltaí aige agus tá sé faoi chathaoirleacht ag iarbhreitheamh de chuid na hArd-Chúirte. Tá róil mhaoirseachta aige faoi cheithre phíosa reachtaíochta ar leith. Áirítear leis na feidhmeanna atá aige maoirseacht a dhéanamh ar nochtadh leasanna, ar chomhlíonadh ceanglas imréitigh cánach, ar nochtadh síntiús agus caiteachais toghcháin, ar an dóigh a gcaitheann páirtithe polaitíochta an cistiú a fhaigheann siad ón Stát agus ar bhrústocaireacht a rialáil.

Tuilleadh Faisnéise

Tá Myplan.ie ina thairseach léarscáile Gréasáin ar a dtugtar faisnéis spásúlachta atá ábhartha don phróiseas pleanála in Éirinn. Tá an suíomh seo ina thionscnamh de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil a reáchtáiltear i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla na hÉireann.

Tuilleadh Faisnéise

Comhairle Chontae Ceatharlach
Leigh níos mo

Comhairle Chontae Ceatharlach
Leigh níos mo

Comhairle Chontae An Chláir
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach Chorcaí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Chorcaí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Dhún na nGall
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Leigh níos mo

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Leigh níos mo

Comhairle Contae Fhine Gall
Leigh níos mo

Comhairle Chontae na Gaillimhe
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Leigh níos mo

Comhairle Contae Chiarrai
Leigh níos mo

Comhairle Contae Cill Dara
Leigh níos mo

Comhairle Chontae Cill Chainnigh
Leigh níos mo

Comhairle Chontae Laois
Leigh níos mo

Comhairle Chontae Liatroma
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
Leigh níos mo

Comhairle Chontae An Longfoirt
Leigh níos mo

Comhairle Contae Lú
Leigh níos mo

Comhairle Chontae Mhaigh Eo
Leigh níos mo

Comhairle Chontae na Mí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Mhuineacháin
Leigh níos mo

Comhairle Chontae Uíbh Fháilí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Ros Comáin
Leigh níos mo

Comhairle Contae Ros Comáin
Leigh níos mo

Comhairle Chontae Átha Cliath Theas
Leigh níos mo

Comhairle Contae Thiobraid Árann
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
Leigh níos mo

Comhairle Chontae na hIarmhí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Loch Garman
Leigh níos mo

Comhairle Chontae Chill Mhantáin
Leigh níos mo

Is é misean Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ná feabhas a chur ar an timpeallacht ghéilliúntais do gníomhaíocht corparáideach i ngeilleagar na hÉireann trí spreagadh a dhéanamh le go gcloítear le foráileacha Achtanna na gCuideachtaí agus iad a dhéanamh cuntasach a thugann neamhaird don dlí.

Leigh níos mo

Tá an suíomh Gréasáin seo ina thairseach lárnach le haghaidh seirbhísí rialtais ar líne. Ligeann sé do shaoránaigh na seirbhísí a sholáthraíonn an rialtas a chuardach agus a aimsiú san aon áit amháin ar bhealach caoithiúil.

Tuilleadh Faisnéise

Cuireadh an Bord Pleanála ar bun i 1977 faoin Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976, agus tá sé freagrach as cinntí a dhéanamh ar achomhairc agus gnóthaí áirithe eile faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), agus faoi reachtaíocht ghaolmhar agus as cinntí a dhéanamh ar iarratais ar fhorbairt bonneagair straitéisigh, lena n-áirítear mórchásanna bóthair agus iarnróid. Tá sé freagrach chomh maith as déileáil le tograí maidir le talamh a fháil go héigeantach ag údaráis áitiúla agus comhlachtaí eile faoi achtacháin éagsúla. Lena chois sin, tá feidhmeanna ag an mBord chun achomhairc a chinneadh faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) agus faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta.

Tuilleadh Faisnéise

Is sinne an roinn Rialtais atá freagrach as tithíocht, pleanáil agus rialtas áitiúil.

Is é Misean na Roinne tacú le:

– tithe dea-phleanáilte a sholáthar ar bhealach éifeachtúil inbhuanaithe agus
– rialtas áitiúil éifeachtach

Tuilleadh Faisnéise

Tá sé fógartha ag Eoghan Murphy TD, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, go bhfuil sé beartaithe ag an Rialtas an tUas. Niall Cussen a cheapadh mar Rialálaí Pleanála, an chéad cheann riamh de chuid na hÉireann. Beidh sé i gceannas ar oifig nua ar a dtabharfar Oifig an Rialaitheoir Pleanáil. Moladh go gceapfaí an tUas. Cussen tar éis próiseas earcaíochta oscailte ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é.